Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền - chứng khoán cơ sở STB của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
02/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền “Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.01” - chứng khoán cơ sở STB, ngày đáo hạn 9/1/2020 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty) theo báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác