Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2019.01) cho CTCP Chứng khoán VNDirect
02/12/2019

Ngày  29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 127/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect theo các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2019.01

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VNM

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Tổng số lượng chào bán: 1.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 03 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác