Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán có bảo đảm (Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2019.1) cho CTCP Chứng khoán VNDirect
02/12/2019

Ngày  29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 125/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect theo các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2019.01

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: TCB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Tổng số lượng chào bán: 2.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác