Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền - chứng khoán cơ sở HPG ngày đáo hạn 30/12/2019 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI
10/09/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền - chứng khoán cơ sở HPG ngày đáo hạn 30/12/2019 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty) theo Báo cáo 924/2019/CV-SSIHO ngày 30/8/2019 của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 500 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác