Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
09/09/2019

Ngày 09/9/2019, UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán  : 51.500.000 cổ phiếu   

- Số lượng vốn huy động dự kiến    : 515.000.000.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối    : 51.500.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán  : 515.000.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%

- Ngày bắt đầu chào bán      : 28/8/2019

- Ngày hoàn thành đợt chào bán    : 29/8/2019

UBCKNN

Các tin khác