Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
06/09/2019

Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Công ty) theo báo cáo số 236/2019/CV-NS.VCSC ngày 19/8/2019. Theo đó, Công ty đã phân phối 1.400.110 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác