Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 39/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (quỹ MAGEF)
24/07/2019

Ngày 23/7/2019, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 39/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên quỹ : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM

- Tên tiếng Anh: MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND

- Tên viết tắt: MAGEF

- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

- Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ: 452.087.426.000 VNĐ (Bốn trăm lăm mươi hai tỷ không trăm tám mươi bẩy triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn) đồng.

+ Số lượng chứng chỉ quỹ: 45.208.742,6 (Bốn mươi lăm triệu hai trăm lẻ tám ngàn bẩy trăm bốn mươi hai phẩy sáu) chứng chỉ quỹ.

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng.

+ Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác