Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM vào tình trạng kiểm soát đặc biệt
22/07/2019

Ngày 22/07/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBCK ngày 22/07/2019 đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Thời hạn kiểm soát từ ngày 22/07/2019 đến ngày 21/11/2019.

UBCKNN

Các tin khác