Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM (do chuyển đổi loại hình công ty)
08/07/2019

Ngày 03/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép số 58/GP-UBCK chấp thuận chuyển đổi loại hình công ty, thay đổi tên và bổ sung nghiệp vụ cho Công ty liên doanh quản lý đầu tư BIDV - Vietnam Partners với nội dung như sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BVIM FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: BVIM

- Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ đồng)

- Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân    

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty liên doanh quản lý Đầu tư BIDV – Vietnam Partners.

UBCKNN

Các tin khác