Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đầu tư trái phiếu VND (quỹ VNDBF)
05/07/2019

Ngày 05/7/2019, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu VND, cụ thể như sau:

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu VND

- Tên tiếng Anh: VND Bond Fund

- Tên viết tắt: VNDBF

- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

- Quỹ đầu tư trái phiếu VND được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ: 50.335.000.000 VNĐ

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ

+ Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.033.500 chứng chỉ quỹ

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác