Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền - chứng khoán cơ sở MWG kỳ hạn 06 tháng của Công ty cổ phần chứng khoán SSI
05/07/2019

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền - chứng khoán cơ sở MWG kỳ hạn 06 tháng của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty) theo Báo cáo 624/2019/CV-SSIHO ngày 02/7/2019 của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 169.900 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác