Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb
03/04/2019

Ngày 3/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 35/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb với nội dung cụ thể như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: CHUBB BOND PLUS FUND.

- Tên viết tắt: CBPF.

-Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Chubb Life.

-Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).

-Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số 58/GCN-UBCK ngày 24 tháng 10 năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

-Thời hạn hoạt động của Quỹ: không xác định.

-Vốn điều lệ của quỹ: 60.934.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ chín trăm ba mươi tư triệu đồng) .

-Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 đồng  (Mười nghìn đồng).

-Số lượng chứng chỉ quỹ: 6.093.400 (Sáu triệu không trăm chín mươi ba nghìn bốn trăm) chứng chỉ quỹ.

-Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

UBCKNN

Các tin khác