Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Quyết định đặt Công ty quản lý quỹ Lộc Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt
02/04/2019

Ngày 02/04/2019, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần QLQ Lộc Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 02/04/2019 đến ngày 01/08/2019.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các tin khác