Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành
02/04/2019

  Ngày 02/04/2019, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 20/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 84 UBCK-GPHĐ ngày 05/3/2008 cho CTCP Chứng khoán Việt Thành với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.

UBCKNN

Các tin khác