Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông
29/03/2019

Ngày 28/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 19/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: TRẦN SƠN HẢI

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

UBCKNN

Các tin khác