Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Công ty Quản lý quỹ Đông Á đang thực hiện thủ tục giải thể
14/03/2019

Trên cơ sở hồ sơ thông báo giải thể công ty quản lý quỹ, ngày 13/3/2019, Uy rban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn thông báo Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á tiến hành các thủ tục giải thể công ty theo quy định pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác