Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động CTCP Chứng khoán Đại Việt
10/10/2018

Ngày 9 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy phép điều chỉnh số 81/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 15/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 06 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

+ Họ và tên: PHẠM QUYẾT TIẾN   Giới tính: Nam

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

UBCKNN

Các tin khác