Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam cho Công ty Penm Partners ApS
25/09/2018

Ngày 24/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam cho Công ty Penm Parters ApS với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian hoạt động: 05 (năm). Từ ngày 10/10/2018 đến 10/10/2023

UBCKNN

Các tin khác