Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB
04/09/2018

Ngày 31/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 25/GCN-UBCK cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác