Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Thông báo việc tuân thủ quy định về quản lý tiền của khách hàng của các công ty chứng khoán
16/01/2014

Thực hiện quy định về việc quản lý tiền của khách hàng theo phương thức khách hàng mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại tại Điểm a Khoản 4 Điều 50 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, theo báo cáo của các công ty chứng khoán, UBCKNN thông báo việc tuân thủ quy định về quản lý tiền của khách hàng của các công ty chứng khoán như sau:

- 80 công ty đã thực hiện theo quy định;

- 15 công ty không thực hiện vì không hoạt động môi giới;

- 9 công ty chưa tuân thủ quy định, cụ thể như sau:

+ 05 công ty chỉ có Biên bản thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dịch vụ ký với ngân hàng thương mại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành;

+ 04 công ty chưa thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia và Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương.

Chi tiết xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác