Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn thực hiện thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp
16/01/2014

  Ngày 15/1/2014, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn thực hiện thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp.

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn chịu trách nhiệm hoàn tất thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

  Sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn (07) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể, người đại diện theo pháp luật của Công ty phải gửi bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán cùng hồ sơ liên quan đến việc giải thể công ty đến UBCKNN.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác