Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex vào tình trạng kiểm soát đặc biệt
15/11/2013

Ngày 14/11/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 14/11/2013 đến ngày 14/3/2014.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác