Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
30/10/2013

  

Ngày 28/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect theo báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 320/2013/VNDS-BC ngày 28/10/2013. Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 319/2013/NQ/HĐQT ngày 28/10/2013 và các quy định của pháp luật hiện hành.

(UBCKNN)

Các tin khác