Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành để hoán đổi cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT
25/10/2013

Ngày 24/10/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành để hoán đổi cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT.

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT được hoán đổi theo các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);

3. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi: 62.124.280 cổ phiếu (Sáu mươi hai triệu một trăm hai mươi bốn nghìn hai trăm tám mươi cổ phiếu);

4. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 621.242.800.000 đồng (Sáu trăm hai mươi mốt tỷ hai trăm bốn mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng);

5. Cổ phiếu hình thành sau khi hoán đổi chỉ có hiệu lực khi Công ty hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

6. Phương thức phân phối: theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) có vốn điều lệ là 1.200 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội;

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT (VITSE) có vốn điều lệ 46 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Tầng 3, Tòa nhà VIT Tower, 519 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  

Các tin khác