Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
27/10/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 23120/AISC-CV ngày 01/10/2020 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC). UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/10/2020 được giảm Kiểm toán viên Lê Thị Thùy Dương – Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3223/KTV cấp ngày 07/05/2015 trong Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-UBCK ngày 30/12/2019 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác