Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phổ biến quy định liên quan tại Luật Phòng chống tham nhũng 2018 đối với công ty đại chúng
22/05/2020

  

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (Luật PCTN 2018) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 có nội dung quy định về áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 80 Luật PCTN 2018:

1. Các quy định sau đây được áp dụng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và đối với tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện:

a) Nguyên tắc công khai, minh bạch, nội dung công khai, minh bạch, hình thức công khai, trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch quy định tại Điều 9, các điểm a, c và d khoản 1 Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Luật này;

b) Kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại Điều 23 của Luật này;

c) Trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu quy định tại Điều 72, các điểm a, b và d khoản 3 Điều 73 của Luật này”.

Khoản 1 và Khoản 3 Điều 82 Luật PCTN 2018:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo theo quy định tại Mục 3 Chương III của Luật này”.

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các Công ty đại chúng nghiêm túc thực hiện các nội dung trên nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác