Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán năm 2020 cho Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
17/03/2020

Chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế được bổ sung 01 kiểm toán viên Dương Nguyệt Thanh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2173-2020-072-1) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 12/03/2020.

UBCKNN

Các tin khác