Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được Thông báo về việc giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
13/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 11/2020/CV-iCPA ngày 03/03/2020 về việc giảm 01 kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (Công ty). Theo đó, Công ty thông báo về việc giảm kiểm toán viên Nguyễn Nam Cường (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1950-2018-072-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty năm 2020 kể từ ngày 29/02/2020.

UBCKNN

Các tin khác