Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm koán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Ernsr&Young Việt Nam
19/02/2020

Chấp thuận kiểm toán viên Dương Lê Anthony (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 2223-2018-004-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác