Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
02/01/2020

Ngày 26/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Công văn ngày 26/12/2019 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thông báo giảm Kiểm toán viên Võ Quốc Khánh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1574-2018-004-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 1/1/2020.

UBCKNN

Các tin khác