Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 và năm 2020 của Công ty TNHH PwC
02/01/2020

Ngày 24/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Công văn ngày 23/12/2019 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thông báo giảm Kiểm toán viên Lê Quang Đạo (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2845-2019-006-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực năm 2019 kể từ ngày 21/12/2019 và Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 1/1/2020.

UBCKNN

Các tin khác