Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đình chỉ kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC
25/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vưc chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 23/10/2019 đối với kiểm toán viên Trần Đình Dũng (chứng chỉ kiểm toán viên số 1788/KTV) và kiểm toán viên Nguyễn Đăng Sỹ (chứng chỉ kiểm toán viên số 3725/KTV) theo Quyết định số 820/QĐ-UBCK ngày 23/10/2019 do chất lượng kiểm toán chưa đạt yêu cầu khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV

UBCKNN

Các tin khác