Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
22/10/2019

Ngày 15/10/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký tăng kiểm toán viên trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 theo Công văn ngày 11/10/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tăng Kiểm toán viên Đặng Ngọc Khánh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2505-2019-009-1) trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 26/09/2019.

UBCKNN

Các tin khác