Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
17/10/2019

Ngày 16/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kể từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019, cụ thể như sau:

Đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019 đối với Kiểm toán viên Nguyễn Viết Long (Chứng chỉ KTV số 0692/KTV, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0692-2018-126-1) và Kiểm toán viên Lê Thùy Dương (Chứng chỉ KTV số 2879/KTV, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2879-2014-126-1) theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

UBCKNN

Các tin khác