Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được Công văn thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
16/10/2019

Ngày 09/10/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 071019.015/CV.BTK ngày 07/10/2019 thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC giảm Kiểm toán viên Tào Thị Mai Lan – Giấy chứng nhận ĐKHNKT số 1426-2018-002-1 trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 02/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác