Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được thông báo về việc giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam
16/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo số 1123/2019/CV/CPA Vietnam ngày 10/10/2019 về việc giảm 01 kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam (Công ty).Theo đó, Công ty thông báo về việc giảm kiểm toán viên Đinh Văn Thắng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1147-2018-137-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty năm 2019 kể từ ngày 1/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác