Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
08/10/2019

Từ ngày 1/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam) giảm kiểm toán viên Hồ Ngọc Thăng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2262-2018-006-1) và kiểm toán viên Phạm Thị Phương Nhung (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3490-2017-006-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) ban hành kèm theo Quyết định số 1049/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018

UBCKNN

Các tin khác