Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
11/09/2019

Từ ngày 31/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Ernst&Young giảm kiểm toán viên Trần Thu Hà (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2499-2018-004-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018.

UBCKNN

Các tin khác