Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 cho Công ty TNHH Deloitte
05/09/2019

Chấp thuận cho Công ty TNHH Deloitte được bổ sung 05 KTV trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 là: KTV Trần Văn Đặng ( Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4142-2017-001-1), KTV Ưng Hồng Diễm An (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4132-2017-001-1), KTV Nguyễn Thị Vinh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4095-2017-001-1), KTV Nguyễn Thị Mơ (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4077-2017-001-1), KTV Lê Đình Dũng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3943-2017-001-1) kể từ ngày 30/8/2019.

UBCKNN

Các tin khác