Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 cho Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
29/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt được bổ sung kiểm toán viên Nguyễn Mai Lan (số chứng chỉ KTV số 1425/KTV, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1425-2018-037-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty kể từ ngày 28/8/2019.

UBCKNN

  

Các tin khác