Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH PKF Việt Nam
29/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH PKF Việt Nam giảm 03 kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019, cụ thể:

STT

Họ và tên KTV

Số chứng chỉ KTV

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

Giảm từ ngày

1

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

3230/KTV

3230-2015-242-1

31/7/2019

2

Nguyễn Thị Thanh Hoa

1402/KTV

1402-2018-242-1

3

Lê Quốc Anh

3384/KTV

3384-2018-242-1

UBCKNN

Các tin khác