Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
26/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY giảm Kiểm toán viên Hà Minh Kiên (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1005-2018-112-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kể từ ngày 10/8/2019.

UBCKNN

  

Các tin khác