Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán -Tư vấn Đất Việt
26/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tăng Kiểm toán viên Trương Thị Hoài Anh (Số Chứng chỉ KTV số 2446/KTV, Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2446-2019-037-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt kể từ ngày 23/8/2019.

UBCKNN

Các tin khác