Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được thông báo giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
09/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 097/VN1A-HN-CV ngày 05/08/2019 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thông báo việc giảm 03 Kiểm toán viên hành nghề tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 như sau:

- Kiểm toán viên Đoàn Thị Ánh Tuyết (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3206-2015-001-1, cấp ngày 19/08/2015) giảm khỏi danh sách kiểm toán viên tại Công ty kể từ ngày 27/07/2019.

- Kiểm toán viên Nguyễn Lương Tâm (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2303-2018-001-1, cấp ngày 09/10/2017) giảm khỏi danh sách kiểm toán viên tại Công ty kể từ ngày 26/07/2019.

UBCKNN

Các tin khác