Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được Thông báo giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
08/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 07/2019/TB-AASCN ngày 2/7/2019 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thông báo giảm Kiểm toán viên Lại Trường Dương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3392-2015-152-1, cấp ngày 10/12/2015) tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.

UBCKNN

Các tin khác