Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được Thông báo về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
05/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 092/VN1A-HN-CV ngày 29/7/2019 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thông báo giảm Kiểm toán viên Tào Hải Nhân (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1576-2018-001-1, cấp ngày 9/10/2017) tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 19/07/2019.

UBCKNN

Các tin khác