Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
02/08/2019

Ngày 01/08/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 310719.009/CV.BTK ngày 31/07/2019 thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC giảm Kiểm toán viên Nguyễn Thế Văn – Giấy chứng nhận ĐKHNKT số 2874-2015-002-1 trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 31/07/2019.

UBCKNN

Các tin khác