Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
31/07/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 theo Công văn số 2045/19/CV/AUD.VVALUES ngày 12/03/2019 và Công văn số 2379/18/CV/AUD.VVALUES ngày 24/12/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã giảm Kiểm toán viên Đào Vũ Thiên Long – Số Giấy chứng nhận ĐKHNKT: 1739-2018-071-1 từ ngày 1/1/2019 và giảm kiểm toán viên Vũ Văn Hậu – Số giấy chứng nhận DDKHNKT: 3182-2015-071-1 từ ngày 12/3/2019 trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.

UBCKNN

Các tin khác