Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BTC quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
23/07/2019

Ngày 05/07/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BTC quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Văn bản nêu trên được hợp nhất từ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

- Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Nội dung văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 02 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác