Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
22/07/2019

Từ ngày 01/07/2019, UBCKNN chấp thuận cho Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam giảm Kiểm toán viên Lê Văn (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1957-2019-004-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018.

Từ ngày 13/7/2019, UBCKNN chấp thuận cho Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam giảm Kiểm toán viên Lương Kim Diên An (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3459-2015-004-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018.

UBCKNN

Các tin khác